登入選單
返回Google圖書搜尋
2. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ : BİLDİRİ ÖZETLERİ
註釋

-Hope For İntegration? European Perspectives For Refugees From Africa: Languages And Cultures

-Kinizm Ve Umut İlişkisinin Sosyopolitik Sonuçları

-Önyargılar, Ötekileştirme, Ayrıştırma Ve Aşağılama Sorunu Ve Umut İlişkisi

-Türk Dıllerınde Sılahlarla Ilgılı Frazeologızmlerin Etnokürürel Anlamı

-Genç Cumhuriyetin Dil Çabası: Yeni Harfler

-Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Sorunları

-Ana Akım Medyaya Karşı Sosyal/Görsel Medya

-Sosyal Gırışımcılık: Küresel Bır Perspektıf

-Bilim Ve Umut

-Umut ve Bilim

-Sırp Yazarı İvo Andriç’in “Drina Köprüsü” Romanında Vişegratta

-Yaşayan Müslüman Halkın Bu Tarihi Köprüyü Tek Umut Olarak Görme Meselesi.

-Soluduğumuz Hava Dost Mu,Düşman Mı? / Inspıred Aır; Freınd Or Foe?.

-Aşk Birgün Mutlaka Hepimizi Fetheder :Amor Vincit Omnia.

-Engellenebilir Kardiyovasküler Risk Faktörleri

-Between East And West, Or How Bayazid Were Seen As A Positive Character By Handel And Vivaldi

-Ümıt Verıcı Bır Tanzımat Gırışımı Olarak Rüşdıye Okulları

-1950’lerden Bugüne Türkiye’nin Mülteci Politikaları Ve Suriyeli Mültecilerin Korunması Krizinin Çözümü: Reform Ve Restorasyon

-Türkiye'de Yerli Halk Ve Sığınmacılar: Fırsatlar, Engeller Ve Umutlu Bir Gelecek İçin Beraber Yaşamayi Öğrenmek

-Mülteci Krizinin “Karanlık” Yüzü : Göçmen Kaçakçılığı

-Orta Doğuda Barış Umudu Var Mı?

-Tahran-Şam-Sana Üçgeninde Ortadoğu’da Barış Olabilir Mi?

-Ortadoğu'da Barış Umut Mu? Hayal Mi? Ortadoğu'da Barışın Koşulları Nelerdir?

-Hetjens Müzesi – Alman Seramik Müzesi Hetjens Museum –German Museum Of Ceramıcs

-19. Yüzyıla Kadar Resim – Fotoğraf İlişkisi

-Sanatsal Organik Mürekkep Üretimi

-Geometrinin Sanat Eseri Üretiminde Yaratıcılığa Etkisine Bir Örnek, "Evire Çevire" Heykel Sergisi

-Umudun Sembolü Olarak İkonografide Ve Sanatta Denizci Çıpası

-Epistemolojik Bir Problem Olarak Sanat Eseri

-Romantik Resimde Umut Ülküsü

-Aksaray Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Öğrencilerinin Yükseköğretimde Kaliteye İlişkin Görüşlerinin Demografik Değişkenler -Açısından İncelenmesi

-Sürdürülebilir Rekabet İçin Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılmasında Saha Çalışmalarının Önemi: Biga Örneği

-Türkiye’de Sığırlarda Lumpy Skin Disease (Lsd) Enfeksiyonu Hakkında Güncel Bilgiler

-Morkaraman Irkı Koyunlarda Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler

-Türkiye’nin Kuzeyinde Dağılış Gösteren Pseudopus Apodus (Pallas, 1775) Örneklerinin Maruz Kaldığı Tehditler Ve Korunmaları

-Türkiye’de Dağılış Gösteren Yılan Kertenkele (Anguis Fragilis Linnaeus, 1758) Türüne Ait Korunma Stratejileri

Küreselleşme Ve Gelir Dağılımı

-Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Kooperatifleşmenin Önemi

-Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Kamu Sektörü Bilgisinin Önemi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

-Sürdürülebilir Ve Kapsayıcı Gelişme Paradigması Bağlamında Sosyal Ekonomi Girişimleri: Ab Örneği

-Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Gökçeada Örneği

-Kripto Paranın Vergilendirilmesi Fikrinin Mali Yönden Değerlendirilmesi

-Performans Muhasebesi Ve Kamuda Performans Denetimi Ve Raporlanması

-İş Kazalarının Log Lineer Modeller İle İncelenmesi / Analyzıng Data On Work Accıdents Usıng Log Lınear Models

-Türkiye De İllerin Turizm İstatistiklerine Göre Sınıflandırılması:

-Edirne’de İstidam Alanında Roman Kadınlar Ve Önyargı

-Tüketici Sosyalleşmesi İle Davranışsal Niyet İlişkisi

-Bitkisel Gen Kaynakları Ve Önemi

-Hypericum Sp. Cinsi Bazında Kazdağları’nda Yetişen Şifalı Bitkilerin Faydaları Ve Korunması Üzerine Bir Araştırma

-Dıstrıbutıon And Conservatıon Of Endangered Lycıan Salamanders In Turkey

-Van Yöresinde Sokak Köpeklerinde Neospora Caninum Prevalansının Pcr İle Tespiti

-Kara Kaplumbağalarında Kene Enfestasyonu

-Otizmli Bir Çocuğun Nota Öğrenme Becerileri Üzerinde Renklerle Nota Öğretiminin Etkisi

-(Tımss) Sınavının Optimal Ölçekleme Teknikleri İle Analizi

-Lisans Matematik Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamasındaki Zorlukları

-Teacher Educatıon Students’ Opınıons About Lıteracy.

-Early Education And Children's Literature İn Kyrgyzstan

-Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerde Umut

-Tıp Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım; Anlatısal Tıp

-Students’ Understandıng Of Gas Concepts

-Yuva/Home Adlı Tiyatro Oyununda Umut Ve Göç Kavramları

-Türk Heykel Tarihinde Özel Bir Karakter: Hüseyin Anka Özkan

-Yerel Değerlerin Sanatta Esin Kaynağı Olarak Kullanımına Bir Örnek: Troia Sergisi

-John Berger Ve Umut

-Türkiye'de Kentsel Hava Kirliliği Ve Kanser Vakaları Üzerine Risk Değerlendirilmesi

-Wıreless System For Temperature Monıtorıng In A Volcanıc Area By Usıng Zıgbee Technology: Inıtıal Concepts And Project

-Türkiye İçin Afetlere Dirençli Kentsel Alanlar Oluşturulmasında İklim Değişimine Uyum Sürecinin Önemi

-Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilincini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

-Smartphone Securıty Awareness And Practıces Of Users In Albanıa

-European Tempus Tatu Project And Wıreshark Software In Industrıal Networks Data Transfer Protocols Studyıng And Analyzıng

-Akıllı Fabrikalar (Smart Factories)

-Sanayi 4.0 Sürecinde Siber Güvenlik İşletmesinin Kurulum Ve Faaliyet Tasarımı

-Umudun Ölçümü- Facebook Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

-Gastronomideki Umut: Bir Sosyal Girişimcilik Örneği Olarak Hayata Sarıl Lokantası

-Vatandaş Odaklı Belediyecilik Uygulamaları: Kepez (Çanakkale) Belediyesi Örneği

-Klasik Ceza Adalet Anlayışının Felsefi Kökenleri: Eleştirel Bir Değerlendirme

-Büyük Umuttan Büyük Gerilemeye Sosyolojik Düşünce

-Gazetecilikte Yeni Yönelimler: Veri Gazeteciliği

-Gazetecilik Eğitiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar

-Peyzaj Tasarımına Farklı Bir Bakış; Algısal Yanılsamalar İle Tasarım

-Kültürel Mirasın Değerlendirme Yöntemleri

-Rekreasyon Faaliyetlerinin Ev Hanımlarımlarının Umut Ve Mutluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

-Umut Kaynağı Olarak Doğal Kaynaklar Ve Yerbilimleri.

-Zr-Sütunlu K10 İçeren Süperabsorplayıcı Hidrojelin Şişme Özelliklerinin Belirlenmesi

-Image Processıng Technıque For Precıse Measurement Of The E/M Ratıo

-Wifi Modülün Plastik Ya Da Metal Şase Üzerinde Lokasyonun Belirlenmesi İçin Pratik Bir Yöntem

-Metalik Ve Metalik Olmayan Minerallerin Oecd Ülkelerinde Karşılaştırılması

-İdeolojik Körlük Bağlamında Siyasette Umut

-Batı Tipi Klasik Muhafazakâr Düşüncede Bir Umut Olarak Süreklilik Anlayışı

-Atatürk Döneminde Bir 2. Dünya Savaşı Öncülü Ve Bir Amerikan Kamplaşma Tarihi: Abd Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye Ziyareti

-Aksaray İli Semercilik Sanatı

-Geleneksel Anadolu Dokumalarında Umudu Simgeleyen Motifler (Umudu Dokumak)

-“Umut” Telkin Eden Hüsn-İ Hat Levhaları

-Hıstopathologıcal Changes In The Stomach Tıssue Of Rats Fed Wıth Mussels (Mytilus Galloprovincialis) Contaınıng Heavy Metal Salts

-Betanin’in Hela Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkisi.

-The Effects Of Yeast Chromatın Remodelıng Factors On Trehalose Accumulatıon Under Osmotıc Stress

-Gamma Demir Oksit (Γ-Fe2o3) Nanopartiküllerinin Gökkuşağı Alabalıklarındaki (Oncorhynchus Mykiss) Bazı Toksik Etkileri Ve Birikiminin Araştırılması

-Kocabaş Çayı’nda (Çanakkale) Alabalık Yetiştiriciliğinin Doğal Phoxinus Phoxinus (Linnaeus, 1758) Populasyonlarının Beslenme Özellikleri Üzerine Etkisi

-Çanakkale Boğazı’ndan Toplanan Akdeniz Midyesi (Mytilus Galloprovincialis Lamarck, 1819) Örneklerinde Ağır Metal Birikimleri Ve Histolojik İncelemeler

-Tec1p Downregulates Nth1 Gene Expressıon In Saccharomyces Cerevısıae.

-Bir Sağlık Problemi Olarak Oturma: Yaklaşımlar Ve Tasarımlar Üzerinden Değerlendirme

-Doğumhanelerde Ergonomik Riskler Ve Tehlikelerin Saptanması

-Bir Umut Yolculuğunun İncelenmesi: Sigarayı Bırakmada Başarısız Denemeler

-Sağlık Sektörü Ve İnovasyon

-Türkiye’de Karayolu Trafik Güvenliğinin Dünü, Bugünü, Yarını

-Gediz Deltası Paleocoğrafyasında Panaztepe’nin Limanını Bulma Umudu

-Kaş Çevresinde Paleocoğrafya Araştırmaları Ve Kyaneaı-Avşar Tepe Antik Yerleşmelerinin Jeoarkeolojik Problemleri.

-Pekin 2017 Kuşak Ve Yol Forumu’nun Ardından; Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

-Sporda Cinsiyet Eşitliği

-Türkiye Sosyalist Sol Müzik Gruplarının Eserlerinde Kutsal Temala

-Evli, Mutlu, Umutlu

-Simyacıların Felsefe Taşını Elde Etme Yöntem Ve“Umutları”

-Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

-Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Görüşleri

-Polyester Kaplı Agregalarla Elde Edilen Betonların Özellikleri

-B4c, Sic Ve Al2o3 Nanopartikülleri İle Modifiye Edilen Bitümün Performans Özellikleri

-S1 Özelliğine Sahip Modül Aileleri Üzerine

-Betonarme Kirişlerde Helezonik Biçimli Etriye Uygulamasının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

-Paradıplomacy As New And Perspectıve Actıvıty Of Subnatıonal Actors

-Duygusal Emek Turizm Çalışanlarının Yabancılaşmasının Sorumlusu Olabilir Mi?

Poster Sunumlar / Poster Submıssıons

-A Hopeful Source For Herbal Treatment: Bryophytes

-A Hopeful Therapeutics: Marine Macroalgae

-Generalızed Reverse Derıvatıons On Lıe Ideal Of Rıngs

-Tâhâ Sûresinde Nidâ/ Ünlem Üslubu

-Meşeli Mağarasını (Karabiga, Karaburun Mevki) Kullanan 6 Akdeniz Fokunun Monachus Monachus (Hermann, 1779) Günlük

-Dinlenme Periyodları

-Kuşburnu (Rosa Canina L.) Ekstraktının Biber (Capsicum Annuum L.) Bitkisinde Toplam Protein Ve Peroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri

-A Note On *-Α-Derıvatıons Of Prıme *-Rıngs

-Sözlükçülük İlkelerine Göre 20.Yy Öncesi Ve Sonrası Sözlük Örneklerinin Değerlendirilmesi

-Relatıonshıps Among Number Of Sheep, Mılk Productıon, Dollar Exchange Rate And Gold Prıce In Çanakkale Provınce: Ardl

-Bound Test Approach

-Determınıng The Relatıonshıps Among Number Of Goats, Mılk Productıon And Dollar Exchange Rate By Bound Test In Turkey

-Takı Tasarımında Umut Verici Bir Malzeme: Porselen

-The Role Of Swr1 And Swı/Snf Complex On Tps1 Gene Expressıon In Saccharomyces Cerevısıae

-The Effect Of Nıtrogen Qualıty On Trehalose Accumulatıon In tec1 Mutant Yeast Cells

-Şeritli Semender [Ommatotriton Vittatus (Gray, 1835)] Yavrularında Savunma Davranışı