登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋

CONTENT

TÜRKIYE'DE DIL DEVRIMI, TÜRKÇENIN BILIM VE SANAT DILI

OLARAK GELIŞIMI........................................................................................ 1

ONUR BİLGE KULA

ACTUALPROBLEMSOFAPPLIEDGEOMETRYTERMSINMODERN

KAZAKH LANGUAGE ................................................................................. 23

GULBARSHYN SYZDYKOVA-ELMİRA KEMELBEKOVA

ULU NEVAÎ MİRASI ..................................................................................... 35

ABDURESUL İŞANBABAYEV

DE-CIVILIZATIONAL VIOLENCE IN DORIAN GRAY:

HELIOGABALUS, BACON, ARTAUD, AND THE CABAL OF

CATHARTIC ‘MADNESS’............................................................................ 41

DAVİD BUSSELL

LANGUAGE AND AWARENESS ................................................................ 57

DANİELA JAKİMOVSKA &SHPRESA ZEQİRİ& IBRAHİM &-LAZO MATOVSKİ

HALKSEVERİN HAYALİ............................................................................. 67

MÜNİSCAN HEKİMOV

PHRASEOLOGICAL FRAGMENT OF THE IMAGE OF THE KAZAKH

AND ENGLISHWORLD: NATIONAL AND CULTURAL FEATURE OF

THE CONCEPT OF "WOMAN".................................................................. 73

ABDİMAULEN GUL’MİRA

TÜRKIYE TÜRKÇE’SINDE GÜZEL KONUŞMA BECERISI VE ENGEL

OLAN UNSURLAR......................................................................................... 89

MEJİDOVA KHAYALA

KLASİK ARAP DİLBİLİMİNDE FONETİK-FONOLOJİ AYRIMI

ÜZERİNE: CEMHERETU’L-LUĞA ÖRNEĞİ ........................................ 101

NAZİFE NİHAL İNCE

“DAM ÜSTÜNDE SAKSAĞAN VUR BELİNE KAZMAYI”

ATASÖZÜYMÜŞ (!) ..................................................................................... 113

NECMİ AKYALÇIN

ATTİLÂ İLHAN'IN "İÇİSIRA"SI.............................................................. 125

CENGİZ DEMİR

ANADİL VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ: ERKEN YAŞTA

YABANCI DİL EĞİTİMİNE İLİŞKİN GELECEK KAYGILARI,

ÇOKDİLLİLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK..............................................135

NEVİDE AKPINAR DELLAL

DİLBİLİME DUYGUSAL (EMOTIVE) YAKLAŞIM..............................151

DANA OSPANOVA & GÚLǴAISHA SAǴIDOLDA

ÇOCUKLARDA EDEBİYAT YOLUYLA FELSEFİ FARKINDALIK..161

HALİME YEŞİLYURT

LANGUAGE AS A TOOL OF SPEECHINFLUENCE ............................177

ALİYA RAMAZANOVA & SHOLPAN ZHARKYNBEKOVA

ТИЛ – ШЕВА - МАДАНИЯТ .....................................................................185

МУСАЕВА ФЕРУЗА

THE CONCEPT OF “IDENTITY” IN LINGUISTIC RESEARCH........191

BATAGOZ SMAGULOVA & SHOLPAN ZHARKYNBEKOVA

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNDEKİ YERİ ........201

DAVUT GÖZLET & MUSA ÇİFCİ

ORTAK MANEVİ SİMALAR .....................................................................213

HÜSNİGÜL CORAYEVA

DİL BELGELEME VE CANLANDIRMA ANLAYIŞI BAĞLAMINDA

TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

..........................................................................................................................219

SELCEN KOCA

YAŞAR KEMAL’İN “TANYERİ HOROZLARI” ADLI ROMANINDA

YER ALAN KALIP SÖZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME......231

DAMLA AYDOĞAN

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОМАТИЗМЫ В

ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ ХIX ВЕКА ...............................................253

GULFİNA ZAKIRZYANOVA

İLK ÖZBEK ROMANI, GEÇMİŞ GÜNLER.............................................269

BAHADIR KERİMOV

FRİDRİX ŞLEYERMAXER MÜASİR HERMENEVTİKANIN BANİSİ

KİMİ................................................................................................................287

SABİNA AGABABAYEVA

AZƏRBAYCAN VƏ QIRĞIZ MÜƏLLIFININ ƏSƏRLƏRINDƏ MƏDƏNI

MƏKAN (RAMIZ RÖVŞƏNIN “DAŞ” VƏ İSA HÜSEYNOVUN “TÜTƏK

SƏSI”, ÇINGIZ AYTMATOVUN “CƏMILƏ” ƏSƏRLƏRI ƏSASINDA)

.......................................................................................................................... 293

RƏCƏBOVA MƏLAKƏ

FUZULIY VA O‘ZBEKCHA SOQIYNOMALAR.................................... 305

MAQSUD ASADOV

TÜMCEYE KATTIĞI ANLAMBAĞLAMINDA KALIP SÖZLER ...... 313

CEVDET COŞKUN

ROLE OF FAMILY EDUCATIONIN THE FORMATION OF A CHILD'S

PERSONALITY ............................................................................................ 331

SABİNA JAFAROVA

TAHİR MELİK’İN ELVEDA ÇOCUKLUK ROMANINDA ZAMAN VA

ÇOCUK KARAKTERİNİN YORUMU...................................................... 335

RUHSARA TULABAYEVA

ALİ ŞİR NEVAÎ ESERLERİNDE FÜTÜVVET GÂYESİNİN EDEBÎ

YORUMU....................................................................................................... 341

NURBAY CABBAROV

ABDULLAH KADİRİ'NİN BİYOGRAFİSİHAKKINDA: YARATICININ

KİŞİLİĞİNE BİYOGRAFİK BİR YAKLAŞIM ........................................ 349

SANABER TÖLEGENOVA

ŞECERE-İ TERÂKİME’DE OĞUZ HAN’IN DOĞUMUHAKKINDA. 359

MARGUBA ABDULLAYEVA

ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ В МОЛОДЕЖНОЙ

СРЕДЕ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) ......................................... 363

РОЛЬ КАЮМА НАСЫРИ В РАЗВИТИИ ТАТАРСКОЙ

ЛЕКСИКОГРАФИИ ................................................................................... 375

АЛЬФИЯ ЮСУПОВА

ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ В ТЮРКСКИХ

ЯЗЫКАХ........................................................................................................ 389

АБДУКАМАЛОВА ЭЛМИРА

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ........................................ 397

ARİA AZAMATOVA / А.Х. АЗАМАТОВА

ОНЛАЙН-ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ “АНА

ТЕЛЕ”.............................................................................................................407

ФАТХУЛЛОВА КАДРИЯ

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ

ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ (НА ОСНОВЕ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ)

..........................................................................................................................417

МУКАШЕВА Г.,

TÜRK DÜNYASI GÖRÜNÜŞÜNÜN ZOONİM KODU (KURD ZOONİMİ

ESASINDA) ....................................................................................................425

RAYEVA ASEMGUL

A PERSON’S NAMEIS A CULTURAL SIGN ..........................................431

DANİYAROVA ZAMİRA

MƏTNDƏ SIXILMA VƏ AKTUAL ÜZVLƏNMƏNIN QARŞILIQLI

ƏLAQƏSI .......................................................................................................439

DİLARA GULİYEVA RUSTAM

DİLÇİLİYİN BAŞQA ELMLƏRLƏ HƏMHÜDUD SAHƏSİ:

LINQVOKULTUROLOGIYA.....................................................................447

LALA HAMZAYEVA ALADDİN GİZİ

COMMONLY USED WORDS OF ARABIC AND PERSIAN ORIGIN IN

AZERBAIJANI AND TURKISHLANGUAGES.......................................453

ZABİTA TEYMURLU MOHAMMAD

SENTENCE AND ITS POETIC SYNTAX IN BAYATIES OF

AZERBAIJAN................................................................................................461

ADİLOVA GULGİZ HAJİBALA

BƏŞƏRİLİK VƏ ÖZÜNƏMƏXSUSLUQ ( HAROLD PINTERIN “NO

MAN’S LAND”, “BETRAYAL” PYESLƏRI ƏSASINDA)......................477

ƏLƏSGƏROVA SOLMAZ HƏŞİM QIZI

QARABAĞ MÖVZUSU BƏDİİ ƏSƏRLƏRDƏ.........................................487

NAĞIYEVA RUHİYYƏ SƏDRƏDDİN QIZ

TOFA ETNONIMI HAKKINDA.................................................................493

ŞƏKƏR ƏBDÜLKƏRİM QIZI ORUCOVA

DİALOQDA SUAL CÜMLƏLƏRİ..............................................................499

EMİNLİ BOYUKHANİM IBRAHİM

ASPECTS OF THE FORMATION OF LITERARY SPEECH................ 505

BANOVSHA ELDAR IBRAHIMOVA.................................................................... 505

MEMMED SADIQ ARAN'IN ŞİİRLERİNDE MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN

MOTİVLERİ.................................................................................................. 515

MƏMMƏDOVA AYBƏNİZ ƏBİL QIZI

AŞIQ ƏLƏSGƏRIN YARADICILIĞINDA GEYIMADLARI ............... 523

PİRİYEVA LEYLA MƏZAHİR QIZI

İSA HÜSEYNOVUN ƏSƏRLƏRINDƏKI İLANDAĞ ORONIMININ

ETIMOLOGIYASI ....................................................................................... 529

AYNURA BAGHİROVA SİYABKHAN

HOROZ HANGİ DİLDE ÖTER? ................................................................ 537

MEHMET AKKAYA

DİL VEMEDYA............................................................................................ 553

HÜSEYİN ÇELİK

MOLLA PƏNAH VAQIF VƏ MOLLA VƏLI VIDADININ DIL

DÜŞÜNCƏSINDƏ “ÖLÜM” KONSEPTININ MENTAL MƏNASI....... 563

RƏSULOV RÜSTƏM KAMAL OĞLU

GENDERED DISCOURSE THROUGH PATRIARCHAL SOCIETY .. 571

ISGANDAROVA NİGAR VALİSH

VARIATION IN KAZAKH AND ENGLISH PROVERBS ON

EQUESTRIAN CULTURE (AN INTEGRATED LINGUISTIC THEORY

OF CULTURE) .............................................................................................. 579

ASSEL TEMİRBEKOVA

PROGRAM.................................................................................................... 589

PARTICIPANTS ........................................................................................... 610