登入選單
返回Google圖書搜尋
註釋

Operasyonel yönetici, çoğunlukla günlük faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yönetsel bakımdan işlevi olmayan işgörenleri yönetmekle sorumludur. Kurumun operasyonel gücünü oluşturmaktadır. Operasyonel yöneticilikten stratejik yöneticiye doğru gidildikçe teknik yeterliliklerin yerini, yönetsel yeterlilikler almaktadır. Bu çalışma; güvenlik sektöründe operasyonel yöneticilik basamağında bulunan kişilerin sahip olması gereken kişisel ve mesleki beceriler ile problem çözme becerilerinin liderlik perspektifinde ele alındığı bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Kitap 22 bölümden oluşmaktadır. Kitabın bölümleri: 1)Dünyada Ve Türkiye’de Polis Liderliği, 2)Polis Yönetiminde Zihniyet Değişimi: Polis Liderliği Ve Polis Yöneticiliği Üzerine Senaryolu Karşılaştırmalar, 3)Yöneticinin Rol Model Olma Rolü ve Mentorluk, 4)Profesyonel Yaşamda Destek Olma ve Koçluk, 5)Motive Edebilme Becerisi, 6)Kolektif Çalışma Becerisi, 7)Kendini Geliştirme ve Teknolojiyle Barışık Olma, 8)Kişileri Tanıma ve İletişim Becerisi, 9)Liderlik ve Etik, 10)Temel Protokol Bilgisi, 11)Mesleki Misyon ve Topluma Hizmet Bilinci, 12)Lider Yöneticinin Güç Kaynakları, 13)Görev Yaptığı Bölgeyi Tanıma, 14)İstihdam, 15)Koordinasyon, 16)Denetim ve Değerlendirme, 17)Performans Değerlendirme, 18)Temel Hak ve Hürriyetlere Saygı, 19)İç Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, 20)Problem Odaklı Polislik ve Kamu Politika Sürecinin Uygulanması, 21)Çatışma Yönetimi ve Müzakere, 22)Zorluklarla Başa Çıkma ve Stres Yönetimi, 23)Toplumsal Olay Yönetiminde lider ve Liderlik, 24)Güvenlik Yönetiminde Disiplin. Kitapta, güvenlik kurumlarındaki ilk/alt kademe yöneticilerin en çok karşılaştıkları konuları ve konularla ilgili uygulayacakları yöneticilik rollerini sadece teorik anlatımından öteye, pratikte nasıl uygulanması gerektiğine yönelik örnekler içermektedir. Çalışmanın bu yönüyle alana ve Emniyet Teşkilatı yöneticilerine katkısının yanında, diğer kamu kurumlarının ilk kademelerinde görev yapan yöneticilerine de rehber niteliğinde olacağı değerlendirilmektedir.


İÇİNDEKİLER

I. Kısım Liderlik


· Dünyada ve Türkiye’de Polis Liderliği                                                                                                              1

Dr. Muammer BUÇAK ve Dr. Murat GÖZÜBENLİ


· Polis Yönetiminde Zihniyet Değişimi: Polis Liderliği ve Polis Yöneticiliği Üzerine Senaryolu Karşılaştırmalar                                                                                                                                                 47

Dr. Murat DAĞLAR

II. Kısım Lider Operasyonel Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Kişisel Özellikler


· Yöneticinin Rol Model Olma Rolü ve Mentorluk                                                                                           75

Dr. Ersin CANDEMİR


· Profesyonel Yaşamda Destek Olma ve Koçluk                                                                                               95

Dr. Fatih TEPE


· Motive Edebilme Becerisi                                                                                                                                      107

Bekir KOÇ, Dr. İrfan DEMİR ve Dr. Fatih Mehmet HARMANCI


· Kolektif Çalışma Becerisi                                                                                                                                          137

Yrd. Doç. Dr. Ali Erkan ALAÇ


· Kendini Geliştirme ve Teknolojiyle Barışık Olma                                                                                          153

Dr. Ramazan TERKEŞLİ


· Kişileri Tanıma ve İletişim Becerisi                                                                                                                      177

Ulvi KÜN, S. Oğuzhan TUZCU ve Dr. Ali ÜNLÜ


· Liderlik ve Etik                                                                                                                                                              209

Dr. Ali DUMAN ve Dr. Murat DELİCE


· Temel Protokol Bilgisi                                                                                                                                               227

Ercan DOĞAN ve Nihat AYTÜRK

III. Kısım Lider Operasyonel Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Mesleki Bilgi ve Beceriler


· Mesleki Misyon ve Topluma Hizmet Bilinci                                                                                                      283

Yrd. Doç. Dr. Alican KAPTI ve Dr. Fatih TOMBUL


· Lider Yöneticinin Güç Kaynakları                                                                                                                          303

Doç. Dr. Sebahattin GÜLTEKİN


· Görev Yaptığı Bölgeyi Tanıma                                                                                                                                347

Dr. Uğur ŞEN


· İstihdam                                                                                                                                                                          359

Dr. Murat DELİCE


· Koordinasyon                                                                                                                                                                379

Dr. Murat DELİCE ve Dr. Murat DAĞLAR


· Denetim ve Değerlendirme                                                                                                                                   393

Dr. Muammer BUÇAK ve Dr. Murat DAĞLAR


· Performans Değerlendirme                                                                                                                                    419

Ahmet Ercan AKTÜRK ve Dr. Fatih Mehmet HARMANCI


· Temel Hak ve Hürriyetlere Saygı                                                                                                                          459

Yrd. Doç. Dr. Güven ŞEKER


· İç Güvenlik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                               501

Dr. Hasan Hüseyin ÇALI

IV. Kısım Lider Operasyonel Yöneticilerin Problemleri Yönetme Becerisi


· Problem Odaklı Polislik ve Kamu Politika Sürecinin Uygulanması                                                          523

Dr. Serdar YILDIZ


· Çatışma Yönetimi ve Müzakere                                                                                                                                            539

Doç. Dr. Selçuk ZENGİN


· Zorluklarla Başa Çıkma ve Stres Yönetimi                                                                                                        571

Dr. Mehmet KUL ve Dr. Cevdet ZENGİN


· Toplumsal Olay Yönetiminde Lider ve Liderlik                                                                                                599

Dr. Cihangir BAYCAN ve Dr. Ahmet YAZILITAŞ


· Güvenlik Yönetiminde Disiplin                                                                                                                             613

· Dr. Yıldırım URYAN